ЗА НАС

Вярваме, че културата на един народ е продукт на неговата история. Тя е съществен фактор, който допринася за устойчив растеж и за укрепване на гражданското общество. Важна роля в този процес могат да имат читалищата, затова през 2019 г. си поставихме задачата да направим съвременен прочит на тази привидно остаряла институция и да я популяризираме в обществото с актуални теми за култура, образование, изкуство, екология, здравословен начин на живот и др. 

Началото бе дадено от група ентусиасти, които започнахме да споделяме идеите си с все повече хора, привличахме още приятели и последователи. Разговорите се превърнаха в планове, срещите прерастнаха в събития, а събитията в проекти…

Водени от мечтата ни за собствено културно пространство в с. Ситово, стигнахме до идеята да си направим Читалище. Истинско. Като едно време – място за общността да учи и да се забавлява, да се вдъхновява и сдружава…

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  „ Родопски напредък – 2019” с. Ситово , община „Родопи“, област Пловдив. възникна на 08.06.2019 г. в с. Ситово, по идея на  на група съмишленици, обединени около мечтата да възродим българските села и да ги наситим с култура, изкуство, да ангажираме общността с теми, които считаме за важни. Така използвайки старите традиции и съобразявайки се с новите обстоятелства да бъде надградено старото и да се съгради по-доброто ново.

 

   

ЦЕЛИ

Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в с. Ситово. Запазване на обичаите и традициите на българския народ, типични за региона- с. Ситово. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата. Възпитание и утвърждаване на националното самосъзнание, възпитание в дух на демократизъм, родолюбие и общочовешка нравственост . 

ВИЗИЯ

Да създаваме творческа среда и сплотена общност за търсещи хора и да ги подкрепяме, като им даваме знания, умения и поле за реализиране  на техните идеи. Споделено пространство, където освен да се докоснеш до изкуство, научаваш нещо за света, запознаваш се с интересни хора или  помагаш на добри каузи…

   

МИСИЯ

НЧ  „ Родопски напредък – 2019” с. Ситово е притегателен център за будни и дейни хора, които създават положителна социална промяна в света. 

   

МОТО

„Крила имат само тия, дето сърцето им иска да лети“

– Н. Хайтов.

Концепция за развитие на Ситово

Началото бе дадено от група ентусиасти, които започнахме да споделяме идеите си с все повече хора, привличахме още приятели и последователи. Разговорите се превърнаха в планове, срещите прерастнаха в събития, а събитията в проекти…

Водени от мечтата ни за собствено културно пространство в с. Ситово, стигнахме до идеята да си направим Читалище. Истинско. Като едно време – място за общността да учи и да се забавлява, да се вдъхновява и сдружава…

Вярваме, че културата на един народ е продукт на неговата история. Тя е съществен фактор, който допринася за устойчив растеж и за укрепване на гражданското общество. Важна роля в този процес могат да имат читалищата, затова през 2019 г. си поставихме задачата да направим съвременен прочит на тази привидно остаряла институция и да я популяризираме в обществото с актуални теми за култура, образование, изкуство, екология, здравословен начин на живот и др. 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  „Родопски напредък – 2019” с. Ситово , община „Родопи“, област Пловдив. възникна на 08.06.2019 г. в с. Ситово, по идея на  на група съмишленици, обединени около мечтата да възродим българските села и да ги наситим с култура, изкуство, да ангажираме общността с теми, които считаме за важни. Така използвайки старите традиции и съобразявайки се с новите обстоятелства да бъде надградено старото и да се съгради по-доброто ново.

Мисия на НЧ  „ Родопски напредък – 2019” с. Ситово е притегателен център за будни и дейни хора, които създават положителна социална промяна в света. 

Мото на НЧ  „ Родопски напредък – 2019”: „Крила имат само тия, дето сърцето им иска да лети“ – Н. Хайтов.

Визия на НЧ  „ Родопски напредък – 2019” Да създаваме творческа среда и сплотена общност за търсещи хора и да ги подкрепяме, като им даваме знания, умения и поле за реализиране  на техните идеи. Споделено пространство, където освен да се докоснеш до изкуство, научаваш нещо за света, запознаваш се с интересни хора или  помагаш на добри каузи…

Визия за развитие на село Ситово

Визията за подобряване на средата и развитие на селото почива върху естествените му преимущества и е с хоризонт 10 години от 1.07.2019г. Целим съживяване чрез създаване на творчески продукт, който ще превърне селото в открита експозиция с привличане на население в активна възраст и реализиране на доходи от дейности, свързани с настаняване, обществено хранене и производство на хранителни продукти, туристически и обучителни услуги не само в летния период. В същото време, креативната индустрия ще запази облика на селото и района без излишна модернизация, като резерват за архитектура, занаяти, местни традиционни производства и място, където се провеждат пленери, семинари и др. срещи на творци и изследователи. Не на последно място, близостта до голям град – само тридесет километра от гр. Пловдив, улеснява децентрализирания достъп до културни инициативи и артистични практики в посока устойчиво себеизразяване в областта на културата и изкуството.

Стратегията за постигането на качествен и балансиран дългосрочен икономически растеж с внимание към индивидуалните потребности на всеки жител и устойчиво разходване на ограничените природни ресурси почива на три стълба – туризъм, пермакултура и обучение.

Цели за развитие на село Ситово

Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в с. Ситово. Запазване на обичаите и традициите на българския народ, типични за региона- с. Ситово. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата. Възпитание и утвърждаване на националното самосъзнание, възпитание в дух на демократизъм, родолюбие и общочовешка нравственост . 

Основни ресурси на село Ситово

Недвижимо културно наслество

Археологическите обекти – „Ситовски надпис“ и къснотракийска крепост „Щут“, архитектурен комплекс и две църковни сгради са забележителности, които сами по себе си привличат туристи. За доброто експониране при липса на постоянни водачи сме поставили в центъра на селото атрактивна табела с различните маршрути до забележителностите, а информацията е  под формата на линкове през QR код. През 2022г. селото участва в „Европейските дни на наследството“ като част от събитията на Министерство на Културата. В бъдеще, с напредване изпълнението на стратегията ще се търси финансиране за изграждане на информационен център, който да предлага информация в различни формати и да служи като „изнесена рецепция“ / подходящо място е спирката в дъното на площада, която не се използва от години/

Живо културно наследство

Празниците и фестивалите се обявяват в културния календар на читалището и календара на общ. „Родопи“. Празник „Старци“ – кукерски игри на месни Заговезни, „Пътят на билките“ – 4 дневен фестивал с различни лекции, беседи и практически занимания, Празник на селото – 15 август. През 2023г. по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“  на Национален фонд „Култура“ сме получили финансиране за пет събития.

Основни иницитиви

„Стенописи под небето“ е проект с участието на Флорентинската академия за изкуства, Национална Художествена академия – София, НХГ “Цанко Лавренов” – Пловдив, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство “Проф. Ас. Диамандиев” – Пловдив, г-н Матия Гозети, кмет на Чибиана ди Кадоре, област Венето и г-н Вико Калабро – художествен директор на „Стенописи Чибиана“. Това е най-смелият елемент от стратегията и предвижда в дву- или тригодишна периодичност провеждане на „майсторски клас“ по специфична стенописна техника в архитектурна среда. Първото издание е през 2023г. и при добро менажиране до края на 2029г. ще се проведат две или три такива. Това ще „създаде“ минимум 6 експоната. В концепцията, това е елементът създаващ видимост и извън страната, както и привличащ публика от посетителите на близкия град Пловдив.

Очакваме с разширяване на броя на посетителите и времето за посещения да се подтикне развитие на семейни инициативи, свързани с настаняване, производство на храни и отглеждане на животни, спицифични дейности – планински водачи, курсове, защо не „Екстремен парк“ и организирано летуване. Така ще се реши въпросът с търговски обект и обект за хранене. Ще се стимулира разкриването и поддържане на къщи за гости. След като в началото на периода се справихме с основния проблем – лошата инфраструктура, туристопотокът ще допринесе за растеж.

Местният туризъм се развива в направление забележителности и фестивали. В началото на периода не разполагаме с места за настаняване и нощуване в селото.

Пермакултура – мястото е девствено откъм промишленост и замърсяващи производства. Единствено дърводобивът за сега е известен проблем. Селото попада в район на две заповеди  „Натура 2000“ и е подходящо за развитие на екологични проекти. През 2021г. по „Програма за общностно развитие“ на „Фонд на българските жени“ изградихме „Зелена класна стая“. За две години наблюдаваме повишен интерес към възстановяването на традиционни земеделски техники, алтернативна медицина, стари занаяти със съвременно значение – тъкачество, плетене, плъстене,  включително производство на биологичен тор от коприва. Всяка година през пролетта се прави почистване на селото и коритото на реката от жители-доброволци. Предстои разширяване на кръга от дейности с компостиращи системи за биологични отпадъци, залесявания, разчистване на срутени сгради. Цел е да се открият поне 5 работни места в производство на биологичен тор от коприва и преработка на билки.

Обучения – това е свързващият елемент в стратегията. Селото е малко и за сега няма реална възможност за понесе и настани голям поток от туристи. За сметка на това атрактивно поднесени занимания с престой на открито  палаткови лагери, например, или групи от до 20 души за пленери, наблюдения, изследвания, та дори и снимки на филми и др. са напълно възможни за приемане и обгрижване. Еднодневни занимания с деца от града, също.

В изпълнение на тази точка от плана вече има културна институция – читалище, която провежда множество занимания за деца и възрастни, публични лекции с изтъкнати учени и творци,  интернет страница която всеки може да посети и разгледа, започнали сме изграждане и възстановяване на екопътеки, указатели на маршрути и др. За първите три години успяхме да ремонтираме общинска сграда и така да разширим периода на заниманията извън летните месеци. 

Цел е финансирането за разработване на платформата за отдалечен достъп до специалисти. Това ще повиши качеството на живот и ще допринесе за спокойно установяване на семейства с деца.

Очаквани резултати – да имаме поне един магазин, работещ постоянно /сега няма магазин изобщо/, да има поне през лятото лекар, да има пощенско обслужване / пенсиите се получават в друго село/, да има заведение за хранене, да станем кметство / 150 постоянно живущи по адресна регистрация/. 

Видимост засега постигаме с различни инициативи, на които каним представители на администрацията – областни управители, министри, магистрати, журналисти  и наред с празника се виждат и всички недъзи на малките населени места. За първите три години сме осъществили голяма част от замисленото, но е нужно време да се обърне тенденцията и да има стабилни резултати.

ИСТОРИЯ

УСТАВ

СВАЛИ УСТАВ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

СВАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИИ

СВАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ